Bestyrelsen


Formand
Carsten Mikkelsen
+45 29 92 28 54
formand@haderslevsejlclub.dk

Formandens opgaver

Formanden er den daglige leder af klubben, og er koordinator for udvalgenes arbejde, samt følger op på de igangværende projekter og opgaver. 

Formanden har kontakten til Haderslev Kommune, naboklubben HSF, Kajakklubben, Dansk Sejlunion og herunder Lillebælt Syd kredsen og Søsportscentret mv.

Formanden har kontakten til vore sponsorer, der støtter HSC med annoncer, hvor der samtidig henvises til de pågældendes hjemmesider.

Bestyrelsen ønsker at være så åben som muligt over for medlemmerne, og agter at bruge hjemmesiden til kommunikation til medlemmerne.

Alle er velkomne til at kontakte formanden eller bestyrelsen, hvis man ønsker svar på spørgsmål, som ikke umiddelbart fremgår af klubbens vedtægter eller regler.

Spørgsmål kan rettes direkte til formanden eller via hjemmesiden under punktet: “kontakt os”.
Forespørgslen vil herefter blive delegeret videre til den person i bestyrelsen, som har det pågældende ansvarsområde.

Næstformand
Jeppe Friis
+45 23 20 24 49
naestformand@haderslevsejlclub.dk

Næstformandens opgaver

Næstformanden er formandens stedfortræder og påtager sig større specifikke opgaver såsom tilsyn med udlejede skure og er bestyrelsens bindeled til flagmastelauget.

Næstformanden er den generalforsamlingsvalgte repræsentant i Søsportscenterets bestyrelse. Samtidig er han medlem af jollepladsudvalget ved Søsportscenteret.

Næstformanden varetager alle forsikringsforhold vedr. bygninger, plads og materiel – kran, traktor, både, trailere og joller.

Næstformand Jeppe Friis er på et møde d. 20. februar 2018, blevet valgt ind i Haderslev Kommunes Idrætssamvirke som bestyrelsesmedlem.

Kasserer
Lars Stryhn Poulsen
+45 21 24 76 30
kasserer@haderslevsejlclub.dk

Kasserens opgaver

 

Sekretær + Webmaster
Benny Skødt-Rasmussen
+45 21 44 84 85
sekretaer@haderslevsejlclub.dk

Sekretærens opgaver

Sekretæren styrer bestyrelsens kalender, indkalder til bestyrelsesmøder, fører klubbens protokol og laver referater.

Sekretæren medvirker efter aftale i afviklingen af klubbens sociale arrangementer.

Sekretæren oversætter desuden i nødvendigt omfang klubbens informationer til vore gæster til tysk og engelsk.

Sekretæren og kassereren arbejder sammen i forbindelse med opkrævning af kontingenter samt diverse skrivelser til medlemmerne.

Al ind- og udmelding, adresse- og telefonændringer foregår ved henvendelse til sekretæren.

Anmodning om broplads/vinterplads foretages via tilmeldingsblanketten, som findes på hjemmesiden (INDMELD_HSC).

Blanketten sendes til sekretæren, som tager den med på førstkommende bestyrelsesmøde, og meddeler herefter ansøgeren om resultatet.

Webmaster
Sekretæren er klubbens webmaster.
Arbejdet med hjemmesiden foretages i tæt kontakt med webredaktøren.

Hjemmesiden er bestyrelsens hovedinformationskilde til medlemmerne, og hjemme-siden ajourføres løbende med aktivitetskalender, referater, nyheder og opdateringer.

Medlemsindlæg kan foretages via hjemmesidens punkt: “kontakt os” eller på webmaster@haderslevsejlclub.dk.

Sekretæren administrerer og ajourfører klubbens eventuelle venteliste.

 

Pladsmester
Heinrich Jespersen
+45 61 75 86 58
pladsmester@haderslevsejlclub.dk

Pladsudvalgets opgaver

Pladsmesteren varetager alle klubbens praktiske landværtsrelaterede opgaver, herunder at anvise vinterplads til medlemmernes både.

Pladsmesteren har ansvaret for vedligeholdelse af plads og veje inkl. strøm og vand, samt at området fremstår ryddeligt og hensigtsmæssigt hele sæsonen. Han foreslår ændringer og vedligeholdelse af plads, veje, ”Kabyssen” og redskabs- og værktøjsskure.

Pladsmester har ansvaret for optagning og søsætning af bådene samt anvisning af vinterplads.

Pladsmesteren har ansvaret for klubbens bådkran, traktor og løftegrej til både (certificering af løftegrej).

Pladsmester søger for årligt eftersyn af bådkranen i samarbejde med kranførerne (eller et udpeget medlem) og forestår alle aftaler med kranførerne.

Pladsmesteren har ansvaret for legeplads og grillpladser, og varetager kontakten til legepladsinspektør. 

Havnemester
Gert Kloth Petersen
+ 45 23 24 66 46
havnemester@haderslevsejlclub.dk

Havnemesterens opgaver

Havnemesteren varetager alle klubbens broer og søværts relaterede opgaver, herunder at anvise havneplads til medlemmernes både.

Havnemesteren har ansvaret for mastekranen, herunder vedligehold og certificering.

Havnemesteren er formand for broudvalget og foranlediger igangsættelse af godkendte anlægs- og reparationsopgaver på broerne sammen med broformændene.

Havnemesteren leder havnekontrollørerne, der kontrollerer og tilser gæstesejlere.

Havnemesteren styrer suverænt placeringen af medlemmernes både og kan foretage rokeringer, hvis det skønnes nødvendigt på grund af ændringer i bådstørrelser. Anskaffelse af større både, som kræver større bådplads, SKAL afklares med havnemesteren inden anskaffelsen, idet det ellers er bådejernes eget ansvar.

Havnemesteren fører klubbens havnepladskartotek, og kommer med forslag til bestyrelsen om udlejningen af bådpladser.

Broudvalgets opgaver

Havnemesteren varetager alle klubbens broer og søværts relaterede opgaver, herunder at anvise havneplads til medlemmernes både.

Havnemesteren har ansvaret for mastekranen, herunder vedligehold og certificering.

Havnemesteren er formand for broudvalget og foranlediger igangsættelse af godkendte anlægs- og reparationsopgaver på broerne sammen med broformændene.

Havnemesteren leder havnekontrollørerne, der kontrollerer og tilser gæstesejlere.

Havnemesteren styrer suverænt placeringen af medlemmernes både og kan foretage rokeringer, hvis det skønnes nødvendigt på grund af ændringer i bådstørrelser. Anskaffelse af større både, som kræver større bådplads, SKAL afklares med havnemesteren inden anskaffelsen, idet det ellers er bådejernes eget ansvar.

Havnemesteren fører klubbens havnepladskartotek, og kommer med forslag til bestyrelsen om udlejningen af bådpladser.

Sejludvalg
Christian Lageri-Schmidt
+45 40 54 11 48
sejludvalg@haderslevsejlclub.dk

Sejludvalgets opgaver

Sejludvalget har ansvaret for alle klubbens sejladsorienterede aktiviteter og planlægger og afvikler fælles ture og evt. kapsejladser for klubbens medlemmer, såsom Blå Bånd, Pinseture mv.

Sejludvalget er også arrangør af den årlige cykeltur “Tour de Haderslev”.

Kapsejladser og stævner som vedr. jollesejlerne – det være sig både på Haderslev Dam og på Haderslev Fjord – arrangeres af ungdoms- og jollesejlerne selv.

Ungdomsudvalg
Nicolai Ebbesen
+45 22 97 45 20
ungdomsudvalg@haderslevsejlclub.dk

Ungdomsudvalgets opgaver

Klubhusudvalget
Formand
Svend Nielsen
+45 40 63 00 85
sn@haderslevsejlclub.dk

Klubhusudvalgets opgaver

Klubhusudvalget står for klubhusets daglige drift, udlejning af klubhuset til medlemmernes fester, samt vedligehold af lokalerne herunder kontakten til rengøringsselskabet.

Klubhusudvalget, der består af 6 medlemmer med hver sin ekspertise, driver klubhuset i den form, der bliver godkendt af bestyrelsen.

Klubhusudvalget fremkommer med forslag og løsninger til driften af klubhuset til bestyrelsen, og har sin egen post i klubbens budget.

Klubhusudvalget medvirker efter aftale ved klubbens sociale arrangementer.